การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

Continue Reading การจัดการวิทยาการข้อมูลและบิกดาตา 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30-14.00 ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5

 การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5 โดยอาจารย์กมลพร ศิริโสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน  continue reading

Continue Reading การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5