บทสะท้อนจากงานศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพรมแดนทางชาติพันธุ์

          บทความเรื่อง Maintaining ethnic boundaries in “non-ethnic” contexts: constructivist theory and the sexual reproduction of diversity มาจากงานวิจัยของ Z. Ozgen ที่ได้ศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรมแดนทางชาติพันธุ์ (ethnic boundary) ในพื้นที่ Antioch ประเทศตุรกี พื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายในทางศาสนา และมีร่องรอยของระบบ millet (ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป) ที่ยังคงอยู่

           สำหรับฉันแล้วความน่าสนใจของบทความนี้มีอยู่ 3 ประเด็นด้วยกัน ได้แก่  1) บริบททางประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อประเด็นร่วมสมัย 2) การประกอบสร้างความเป็นชาติพันธ์กับพรมแดนทางชาติพันธ์ และ 3) บทบาทของสถาบันทางการเมืองกับกฎเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการภายในสังคม  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้