You are currently viewing การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5

การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5

 การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5 โดยอาจารย์กมลพร ศิริโสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน