You are currently viewing รายงานฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่วันที่ดำเนินโครงการ 16 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายงานฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่วันที่ดำเนินโครงการ 16 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ นี้ จะว่าด้วยศัพท์ วลี สานวน และประโยคในภาษาจีนกลางที่น่ารู้ โดยเฉพาะความคติความเชื่อของชาวจีน รวมไปถึงศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ถูกหยิบยกนามาใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยว เช่น การแนะนาประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สาคัญ การถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น