แนวทางการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์สู่ความเป็น Digital University

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์สู่ความเป็น Digital University ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00-12.00 น.   วิทยากรโดย  1) ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์  ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัทณัฏฐ์ ฉัตรภัครัต สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 3)…

Continue Readingแนวทางการออกแบบชั้นเรียนออนไลน์สู่ความเป็น Digital University

การประชุมวิชาการ 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences

     การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประชุมวิชาการ 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences ผ่านระบบ Microsoft Teams  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

Continue Readingการประชุมวิชาการ 15th National and International Conference on Humanities and Social Sciences

การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564

กิจกรรมการจัดการความรู้ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564 โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

Continue Readingการเตรียมความพร้อมของคณาจารย์ตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564