การร่วมประชุม iConference 2021 ของสมาคม iSchools

การร่วมประชุม iConference 2021 ของสมาคม iSchools โดยรองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-10.30 ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft team  continue reading

Continue Readingการร่วมประชุม iConference 2021 ของสมาคม iSchools

การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5

 การเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5 โดยอาจารย์กมลพร ศิริโสภณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2564 รวมระยะเวลา 3 วัน  continue reading

Continue Readingการเขียนตำราระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ รุ่นที่ 5