โครงการผึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการผึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์แขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่ออบบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการบรรยายจากวิทยากร และทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Continue Readingโครงการผึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

โครงการการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา”

โครงการการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16-17 และ 23-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสาขลา อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

Continue Readingโครงการการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาระบบและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา”

โครงการประณีตศิลป์บนจานอาหาร

โครงการ “ประณีตศิลป์บนจานอาหาร” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 148 อาคารสัมมนา 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยคณาจารย์แขนงวิชาไทยคดีศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยมุ่งหวังการสืบสานวัฒนธรรมประณีตศิลป์บนจานอาหารของไทย ภายในงานมีการบรรยายอบรมที่มาของวัฒนธรรมการกินของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งให้ร่วมกิจกรรม Workshop แกะสลักเครื่องสดประดับจานอาหาร

Continue Readingโครงการประณีตศิลป์บนจานอาหาร