คลังสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงานต้นแบบที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีล

โครงการคัดเลือกมาตรฐานสากลในการจัดการข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล: ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำมาตรฐานการจัดการข้อมูลผลงานวิจัยในคลังสารสนเทศและข้อกำหนดที่เป็นองค์ประกอบเพิ่มเสริมของมาตรฐานคอร์ทรัสซีลในการจัดการข้อมูลผลงานวิจัยในคลังสารสนเทศ และผลักดันให้มีหน่วยงานต้นแบบที่ให้บริการข้อมูลผลงานวิจัยตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีล และพัฒนาเครือข่ายการจัดเก็บข้อมูลผลงานวิจัยของหน่วยงานที่มีการจัดการข้อมูลตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีลเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือของข้อมูลผลการวิจัยในคลังสารสนเทศดิจิทัล ซึ่งมีกระบวนการจัดการข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่ให้บริการ เพื่อสนับสนุนความโปร่งใสของข้อมูล (FAIR Data)ที่มาจากการวิจัยและเพื่อให้บริการการเข้าถึงข้อมูลผลการวิจัยได้ในระยะยาว ผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยการสนับสนุนของกองมาตรฐานการวิจัยฯ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติทำให้ประเทศไทยมีหน่วยงานต้นแบบที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีล และได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐานคอร์ทรัสซีลแล้วจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลังปัญญาจุฬาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ สำนักงานสภาผู้แทนราษฎร และคลังข้อมูลดิจิทัล วช.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และการมีเครือข่ายหน่วยงานต้นแบบที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สามารถฝึกอบรมให้หน่วยงานอื่นในประเทศไทยที่สนใจพัฒนาคลังสารสนเทศให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลได้ โดยมีการพัฒนาเว็บต้นแบบเครือข่ายไว้ให้หน่วยงานที่สนใจได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตามกระบวนการจัดเก็บข้อมูลผลการวิจัยตามมาตรฐานสากล และมีหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมเครือข่ายจำนวนมากกว่า 20 แห่ง…

Continue Readingคลังสารสนเทศดิจิทัลของหน่วยงานต้นแบบที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคอร์ทรัสซีล

รายงานฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่วันที่ดำเนินโครงการ 16 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ นี้ จะว่าด้วยศัพท์ วลี สานวน และประโยคในภาษาจีนกลางที่น่ารู้ โดยเฉพาะความคติความเชื่อของชาวจีน รวมไปถึงศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ถูกหยิบยกนามาใช้บ่อยครั้งในชีวิตประจาวัน ซึ่งสามารถนาไปประยุกต์เข้ากับการท่องเที่ยว เช่น การแนะนาประวัติความเป็นมาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่สาคัญ การถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนไทยเชื้อสายจีน เป็นต้น continue reading

Continue Readingรายงานฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน รายวิชาสีสันภาษาจีน ภาคคติความเชื่อและวัฒนธรรมความเป็นอยู่วันที่ดำเนินโครงการ 16 ธันวาคม 2563 – 10 กุมภาพันธ์ 2564

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กรณีศึกษา STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

      การจัดประชุม STOU - PUP OUS Joint Multidiscipline online research colloquium จัดสืบเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 โดยในการประชุมครั้งที่ 1 และ 2 จัดแบบเผชิญหน้าที่ มสธ.  และจากสถานการณ์โควิดจึงเปลี่ยนรูปแบบมาจัดการประชุมออนไลน์ STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium…

Continue Readingสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กรณีศึกษา STOU-PUP OUS 4th Joint Multidisciplinary Online Research Colloquium ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams