You are currently viewing สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

เมื่อวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ทางคณะทำงานการจัดการความรู้ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ เวลา 9:00 น ถึง 12:00 น.ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team โดยมีวิทยากร 2 คนคือ ผศ.ดร.รัฐสภา แก่นแก้ว ซึ่งมาบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ตามเกณฑ์คุณภาพ” และ ผศ.ดร.กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์ ซึ่งมาบรรยายในเรื่อง “นวัตกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบการศึกษาทางไกล”