ข่าวกิจกรรมภายในสาขาวิชาศิลปศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 8-29 มิถุนายน 2563 คณาจารย์แขนงวิชาภาษาอังกฤษได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรด้านต่างประเทศ หลักสูตรการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน (ระดับกลาง-สูง) ให้กับข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร โดยมีนายสรศักดิ์ เพียรเวช รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เปิดการอบรมในวันที่ 8 มิถุนายน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน โดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสิริ เกษมสินธุ์ วิเวกเมธากร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงลักษณ์ สกุลวิจิตร์สินธุ ได้ผ่านการประเมินระดับวิทยฐานะในระดับ Senior Fellowship ซึ่งจัดเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์สูงทางด้านการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานProfessional Standards Framework ซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกลและสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งการเพิ่มวุฒิ เพิ่มทักษะและสมรรถนะในการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของการปฏิรูปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดขึ้นโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรตามกรอบมาตรฐานการสอนทางไกล

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์ ทองศรี  เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็น รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ร่วมจัดอาหารถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม สัมมนาเข้มชุดวิชา 13788 วิทยานิพนธ์ ขั้นที่ 1 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 >>คลิกอ่านต่อ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร กรรมการที่ปรึกษาประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ และนายกสมาคมสตรีเพื่อสตรีได้รับเลือกให้เป็นสตรีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแด่ รองศาสตราจาย์ดร.อลิสา วานิชดี อดีตประธานสาขาและอาจารย์ผู้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT อิเล็กทรอนิกส์ ในวาระเกษียณอายุราชการ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคมของสาขาวิชาศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี <<คลิกอ่านต่อ