กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และการวิจัยแหล่งความรู้ 

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี ภายใต้แนวคิด “41 ปี 

สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และการวิจัยแหล่งความรู้ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 41 ปี ภายใต้แนวคิด “41 ปี มสธ. ก้าวใหม่การศึกษาทางไกลเพื่อสังคม” เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 และมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ สำนักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 คน เข้ารับการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานฯ มีการอบรมเรื่องแนวทางการวิจัยและกระบวนการวิจัยในแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในแหล่งเรียนรู้ ณ ห้อง 1068 อาคารบริหารและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช